Hüküm ve Koşullar

Cayma Hakkı

TİCARİ VEYA MESLEKİ AMAÇLARLA YAPACAĞINIZ SATIN ALIMLARDA BU

DOKÜMAN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR VE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN

KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 48’İNCİ MADDESİNDEN DOĞAN

“CAYMA HAKKI”NIZ BULUNMAMAKTADIR.

6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli

Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9 Maddesi uyarınca, Https://www.yasarlarrulman.com.tr/

üzerinden ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket ederek yapmış olduğu satın

alımlarda, Tüketici olarak on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai

şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İlgili süre ürünün teslimi tarihi

itibariyle başlar ve cayma hakkını kullanan Tüketicinin de, ilgili hakkı kullanacağını bildirdiği

tarihi takiben on gün içerisinde cayma hakkına konu ürünü Satıcı’ya iade etmesi

gerekmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine göre Alıcı tarafından ticari ve/veya mesleki amaçla bir

satın alım gerçekleştiyse, burada herhangi bir tüketici işleminden bahsedilmesi söz konusu

değildir. Bu sebeple 6502 Sayılı Kanun kapsamında tüketici sıfatını haiz olmaması sebebiyle

Alıcı, yukarıda bahsi geçen cayma hakkını kullanamayacaktır. Böyle bir durumda 6502 Sayılı

Kanun yerine, Tük Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu vb. kanun

hükümleri uygulanmak suretiyle ilgili uyuşmazlığın çözülmesi gerekecektir.

Tüketici ayrıca aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

A. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya

sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

B. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin

sözleşmeler.

C. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin

sözleşmeler.

D. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

E. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün

olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

F. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine

ilişkin sözleşmeler.

G. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların

teslimine ilişkin sözleşmeler.

H. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın

değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

İ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

J. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere

ilişkin sözleşmeler.

Gizlilik Bildirimi

1 Yaşarlar Rulman ve Endüstri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. “Yaşarlar Rulman”, kanunda

belirtilen hallerde, belirli amaçlar çerçevesinde ve kapsamlar içerisinde kalmak kaydıyla,

kullanıcılarının web sitesi üzerinden kendisine ilettiği kişisel verileri, internet sitesinde

açıklanan aydınlatma metninde belirtilen şekillerde, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması

kanunu ve alt yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve kullanıcılarıyla yapmış olduğu Üyelik

Sözleşmesi içerisinde belirtilen verileri kullanabilecektir.

2 Yaşarlar Rulman tarafından toplanan ilgili veriler, hizmetlerin ifası, kampanya çalışmaları,

profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece Yaşarlar Rulman

bünyesinde kullanılmakta ve saklanmakta; ayrıca sattıkları ürünlere ilişkin yasal

yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve hizmetin ifası amacıyla malı teslim/hizmeti ifa ile

görevli/yetkili lojistik firmaları, tedarikçi firmalar gibi üçüncü parti firmalara aktarılmaktadır.

3 Yaşarlar Rulman web sitesi içerisinde yapılacak ürün satışları, web sitesi kullanımı

esnasında oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz

sisteme girişler, fraud alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için

Yaşarlar Rulman gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler

dahilinde tutmaktadır.

4 Web sitesi kullanımı esnasında kullanıcıları https://www.yasarlarrulman.com.tr/’de yer alan

çeşitli formları doldurması halinde, kendileriyle ilgili doldurulan formda yer alan bazı kişisel

bilgiler (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi) web sitenin veri tabanlarına kayıt

edilecektir.

5 Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi

halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile

elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir, ticari elektronik ileti

gönderebilir.

6 Yaşarlar Rulman, kullanıcılara ait bilgileri Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname,

Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Genelge vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural

bulunması halinde ve/veya yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun

yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep

edilmesi halinde üçüncü kişilere açıklayabilir.

7 Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgileri

kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin

sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu

alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için

gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

8 Ödeme işlemleri sırasında girilen Kredi kartı ödemelerinde talep edilen kart bilgileriniz gibi

hassas kişisel bilgileriniz güvenli işlem yapan SSL sertifikasına sahip sunucumuz tarafından

ilgili bankanın ilgili birimine otomatik olarak aktarılır ve bunun dışında herhangi bir

çalışanımız veya 3 taraf ile kesinlikle paylaşılmaz ve bu bilgiler depolanmaz.

9 Kullanıcı tarafından web sitesine üye olmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, o müşteri

ile iletişim kurmak, hizmetin ifası için iş ortaklarına/lojistik firmalarına/tedarikçi firmalara

kimlik/teslimat/adres/ödeme bilgilerinizi vermek için kullanılır.

Kullanım Koşulları

1 GİRİŞ

1.1. Yaşarlar Rulman ve Endüstri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Yaşarlar Rulman” olarak

anılacaktır), kullanıcılarına hizmet sağlayıcı olarak işlettiği https://www.yasarlarrulman.com.tr

üzerinden kullanıcılarına yapıştırıcı, yağlayıcı, temizleyici, temizleyiciler, aktivatörler, primerler ve www.yasarlarrulman.com.tr üzerinde yer alan sair ürünleri tedarik ederek satışını gerçekleştirmektedir. Yaşarlar Rulman, https://www.yasarlarrulman.com.tr/ üzerinden hem hizmet sağlayıcı olarak

faaliyet gösterdiğinden, söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için üyelerimizin de site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

1.2. Kullanıcılar, Kullanıcı formunu doldurmak suretiyle https://www.yasarlarrulman.com.tr/

üye olmakla işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul

ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

2 Taraflar ve Tanımlar

2.1. İşbu Kullanım Koşulları ile bir taraftan Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi No:26/6

Işıkdağ Plaza Tuzla/ İstanbul adresinde mukim Yaşarlar Rulman ve Endüstri Ürünleri

San. Tic. Ltd. Şti. ile https://www.yasarlarrulman.com.tr/ internet sitesine üye olan ve

internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak

onaylamıştır.

2.2. YAŞARLAR RULMAN ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak

anılacaktır.

2.3. SİTE: YAŞARLAR RULMAN’nın kullanıcılarına hizmet verdiği https://www.yasarlarrulman.com.tr/ alan adlı web sitesidir.

2.4. Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.

2.5. Mal/Ürün: SİTE’de satışa arz edilen yapıştırıcı, yağlayıcı, temizleyici, temizleyiciler,

aktivatörler, primerler ve www.yasarlarrulman.com.tr üzerinde yer alan sair ürünler gibi

emtia’dan ibarettir.

2.6. Satıcı: SİTE üzerinde 6563 sayılı Kanun kapsamında başkasına ait elektronik ticaret

ortamında kendi adına ve hesabına mal veya hizmet satan gerçek veya tüzel kişidir.

(hizmet sağlayıcı)

3 Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme ile Yaşarlar Rulman, https://www.yasarlarrulman.com.tr/ alan adında ve

buna bağlı sitesinde duyuracağı diğer alt alan adlarında, siteye üye olacak Gerçek

ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına Yaşarlar Rulman tarafından yapıştırıcı, yağlayıcı,

temizleyici ve yapı malzemeleri ürünlerini tedarik ederek müşterilerine satışının

sağlandığı ilgili sitede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

4 Üyelik Bilgileri

4.1. YAŞARLAR RULMAN e-ticaret platformu üzerinde elektronik posta hesabınız ile

üyelik oluşturulması temel kuraldır. Ancak YAŞARLAR RULMAN üzerinde üyelik

oluşturulmadan sipariş verme imkanı da bulunmaktadır. Bu konuda üye olup olmamak

tamamen sizin tercihiniz olmakla birlikte her halükarda işbu Kullanım Koşulları

geçerliliğini sürdürmektedir. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni

üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.

4.2. Kullanıcı, YAŞARLAR RULMAN e-ticaret platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm

bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış

olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu,

Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve

taahhüt eder.

4.3. YAŞARLAR RULMAN e-ticaret platformundan satın aldığınız ürünlerin/hizmetlerin

(https://www.yasarlarrulman.com.tr/ size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için

Sipariş/ üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması

gerekmektedir. Sipariş/ üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde

teslimatınızın/ifanızın taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda

YAŞARLAR RULMAN herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ticari Elektronik İletiler Hakkında

5.1. YAŞARLAR RULMAN’a Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon

ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari

Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince rızanıza mukabil tarafınıza pazarlama

ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu

gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri

almama hakkını haizdir.

5.2. YAŞARLAR RULMAN’ya Üye tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti

gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari

elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklar.

Genel Hak ve Yükümlülükler

6.1. YAŞARLAR RULMAN, iş bu sözleşme konusu https://www.yasarlarrulman.com.tr/

isimli alan adının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı

ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.

6.2. Kullanıcı, https://www.yasarlarrulman.com.tr/’dan hizmet kullanırken elde ettiği

bilgileri, işbu sözleşme ve eki niteliğinde olan gizlilik bildirimi ve politikası hükümleri

çerçevesinde haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı, SİTE üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için

gerekli tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden

kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin 3

Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3 Şahısların uğrayacağım tüm maddi veya manevi

zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. İş bu sebeple; YAŞARLAR RULMAN herhangi bir

şekilde 3 gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, Kullanıcı’dan zararını

rücu edebilecektir.

6.4. Üye olurken rızanız ile verdiğiniz e-posta adresi, adınız, soyadınız ve benzeri diğer

bilgileriniz sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır. YAŞARLAR RULMAN gizlilik

politikası gereğince, iş ortakları ile size aldığınız hizmeti ulaştırmak, gerektiğinde sigorta

şirketleri ile gerekli işlemleri gerçekleştirmek ve yeni hizmetlerin duyurularını yapmak

üzere bu bilgileri kullanabilecektir. YAŞARLAR RULMAN sitesi içerisinde yapmış

olduğunuz işlemler ve bağlantı kayıtları “kredi kartı ve ödeme bilgileriniz” hariç olmak

üzere yasal yükümlülükler nedeni ile tutulacaktır. Bu bilgileri YAŞARLAR

RULMAN’ın site istatistik verilerini elde etmek için kullanabilir.

6.5. YAŞARLAR RULMAN e-ticaret platformundan satın alacağınız hizmetler “stok”

miktarları ile veya tek seferde alabileceğiniz maksimum ürün miktarı ile sınırlanmış

olabilir. Getirilen sınırlama ürün sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Çevrimiçi alışverişin kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkânı bulunması sebebi

ile ilgili ürün tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeple

YAŞARLAR RULMAN, internet sitesinde satışa arz edilen her ürünün tarafınızdan satın

alınması garantisini vermez.

6.6. YAŞARLAR RULMAN, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatları ve Tüketici’nin Korunması

Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan

Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir.

Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “ödeme ekranında” sunulacaktır. Tüketici

sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler,

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün

seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu

tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir.

6.7. SİTE’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen

üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin

Yaşarlar Rulman ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Yaşarlar Rulman’nın, üyenin beyan

edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü

kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan

dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.8. İşbu Kullanım Koşulları içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden

üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Yaşarlar Rulman’yı

bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık/ âri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal

nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Yaşarlar Rulman’nın üyeye

karşı Kullanım Koşulları’na uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı

saklıdır.

6.9. YAŞARLAR RULMAN; Site’de üyeler tarafından üye olurken ve satın alma işlemi

yapılırken 5651 sayılı kanun ve diğer genel hükümler gereğince abonelik bilgilerini ve

log kaydını tutmaktadır. Söz konusu kayıtlar yasal nedenler hariç hiçbir kurum ve

kuruluş ile paylaşılmaz.

6.10.

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın

hizmet aldığı sunucu kayıtları, YAŞARLAR RULMAN’nın sunucu kayıtları, tüm dijital

delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul

hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.

6.11.

Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme

ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin

meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın,

sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak

değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve

zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup,

mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek

sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini

müzakere edecektirler.

6.12.

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı

olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse,

sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar,

geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya

hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami

çabayı sarf edeceklerdir.

6.13.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde

Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili

ve görevlidir.

6.14.

Yaşarlar Rulman ve Yaşarlar Rulman.com sözcük ve şekil markası ile

https://www.yasarlarrulman.com.tr/’de kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site

tasarımı, yazılım, alan adı, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve

sınai mülkiyet hakkı Yaşarlar Rulman’a aittir. Kullanıcı, bu ve benzeri nitelikteki fikri ve

sınai mülkiyet hakkına konu ayırt edici/tanıtıcı ad ve işareti, Yaşarlar Rulman’ın önceden

iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair

biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin ve/veya

Yaşarlar Rulman’ın fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ya da ticari itibarını ihlal edecek

şekilde davranması halinde Kullanıcı, Yaşarlar Rulman’ın ve/veya üçüncü kişilerin

uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

7

İş bu 7 maddeden oluşan Kullanım Koşulları .......... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflar

arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, ÜYE sözleşmenin bir kopyasına

https://www.yasarlarrulman.com.tr/ adresinden ulaşabilecektir. Yukarıda belirtilen

kullanım şartları, web siteye giriş yapılması ve/veya sipariş verilmesi ile tarafınızdan

onaylanmıştır.